جلسه آموزش خانواده با موضوع بلوغ و تربیت جنسی

جلسه آموزش خانواده با موضوع بلوغ و تربیت جنسی

با تشکر از اولیاء گرامی که در جلسه ی امروز شرکت کردند:
جناب آقای ابراهیمی
سرکار خانم صالحی
سرکار خانم اسدی
سرکار خانم صفرآبادی
سرکار خانم بهرامی
سرکار خانم سرکیسیان
سرکار خانم آواساپیان
سرکار خانم پور باقری
سرکار خانم طه
سرکار خانم غفارپور