اهداف دبیرستان

به نام ایزد یزدان

در سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال رویکردها و الگوهای مختلفی برای مهندسی مجدد تحول در آموزش و پرورش مطرح شده است ما در کوششی گسترده به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم مقدس هستیم ، مدرسه نقش مهمی در باروری خلاقیت دانش آموزان ایفا می کند.

مدرسه می تواند تفکر خلاق را پرورش دهد و افرادی کاوشگر و آفریننده و نوآور و مولد را تربیت کند مدرسه به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمی در آن جریان دارد می توان قدرت اندیشه و مهارت ذهنی دانش آموزان خود را چنان تقویت کند که به راحتی بتواند  برای دست یافتن به راه حل های مناسب  و واقع بینانه به خلق ایده های نو بپردازد یا می تواند با ارائه تکلیف و نیز عدم توجه به تفاوتهای فردی و عدم شناخت یا بی توجهی به ویژگیهای دانش آموزان سبب می شود که قدرت خلاقیت آنان به تدریج کاهش یابد.

یک مدرسه که برنامه ی مدون و کارکنان متعهد و معلمان مسئول داشته باشد بهترین محیط برای پرورش خلاقیت  دانش آموزان است .

بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی دانش آموزان دارای اهمیت باشد مدیر مدرسه باید با برنامه ریزی دقیق و مناسب زمینه ساز این حرکت علمی و پرورشی باشد بدیهی است بخشی  از این برنامه ریزی دقیق   تدوین برنامه سالانه توسط مدیر یک مدرسه است به گونه ای که هدف گذاری آن نیل به اهداف بلند و والای آموزشی-پرورشی- مذهبی-اعتقادی-زیستی و... را محقق سازد.

 

هدفمندی  -----> برنامه ریزی ----->   نظم و اجرا ----->   تولید موفقیت و نیل به هدف

خدایا چنان کن سرانجام کار                           تو خشنود باشی و ما رستگار