نام و نام خانوادگی  سمت 
1 فردوس آیت موسس
2 شهلا اسفندیارپور مدیریت
3 فاطمه امیری مدیریت داخلی
4 منیره شیبانی معاونت اجرایی 
5 فاطمه صادقی پور معاونت پرورشی 
6 سمانه تاجور مسئول پایه
7 شیوا سلیمی مشاور دوازدهم
8 مریم کافی مشاور دهم و یازدهم
9 سارا وحیدی معاونت فناوری و روابط عمومی
10 مه جبین میرزایی حسابداری
11 طاهره رودکی خدمه
12 سکینه سجده ای خدمه
13 زهرا رمضانی خدمه